XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zapraszamy do udziału

Zapraszamy do udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współczesne problemy rozwoju gospodarczego – Ekonomiczne i zarządcze wyzwania w obliczu szoków zewnętrznych i wewnętrznych, która odbędzie się 10 maja 2024 r. w formie on-line.

Konferencja „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego” organizowana jest przez Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku oraz KN SONDA od 2014 roku. W tym roku przypada jej XII. już edycja.

Konferencja jest adresowana do pracowników naukowych, doktorantów i studentów z zakresu nauk społecznych i zarządzania.

Merytoryczną ogólną przesłankę do zorganizowania proponowanej konferencji stanowi przekonanie, że powinnością ekonomistów jest uczestnictwo w życiu społecznym i zabieranie głosu w sprawach o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego kraju. Powodem szczególnym jest to, że następują obecnie fundamentalne zmiany w sytuacji gospodarczej Polski, zarówno w jej otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz kraju.

Główne cele konferencji to:

 • integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych ekonomią, finansami, zarządzaniem oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach,
 • prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja nad nimi,
 • wymiana informacji na temat prądów badawczych i działalności katedr funkcjonujących w ramach obszarów ekonomia, finanse i zarządzanie,
 • dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami mikro- i makro-ekonomicznymi w Polsce i na świecie oraz ich implikacjami politycznymi,
 • dyskusja dotycząca nauczania przedmiotów z obszarów ekonomii, finansów i zarządzania.

Konferencja ma zasięg międzynarodowy, w którym regularnie biorą udział naukowcy z zagranicznych uniwersytetów, w tym z Ukrainy, dla których proponowana tematyka nabiera szczególnego znaczenia.

Zakres tematyczny konferencji:

Tematem przewodnim konferencji są zagadnienia dotyczące ekonomicznych i zarządczych wyzwań w obliczu szoków zewnętrznych i wewnętrznych.

Szoki wewnętrzne i zewnętrzne, które w ostatnich latach dotknęły społeczności świata niosą za sobą wiele konsekwencji. Pojawienie się i rozprzestrzenienie pandemii COVID-19 zachwiało fundamentami życia społecznego, w tym gospodarczego, w wielu krajach. Jej efektem jest pogłębiająca się inflacja i brak poczucia stabilizacji zawodowej oraz życiowej. Następnie doszło do konfliktu zbrojnego między Rosją i Ukrainą. Obecnie w konflikt ten, zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym zaangażowanych jest po obu stronach wiele krajów. Wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję wpłynęły m.in. na ceny surowców i wywołały historyczne ruchy na rynkach walutowych. Wydarzenia
te wpłynęły na problemy, które pojawiły się w globalnym handlu i działalności społecznej, a także miały i nadal mają duże znaczenie dla codziennego życia.

Szoki gospodarcze z ostatnich lat spowodowały zamrożenie wielu przedsiębiorstw, kurczenie się przemysłu i usług, recesję gospodarek. Pandemia COVID-19 oraz konflikt zbrojny w Ukrainie mają znaczące skutki dla zdrowia, gospodarki, środowiska i społeczeństwa.

Badanie szoków ekonomicznych wywołanych wydarzeniami z ostatnich lat powinno opierać się na podejściu interdyscyplinarnym, tzn. obejmującym dane wejściowe dotyczące zarządzania, ekonomii klasycznej, ekonomii behawioralnej, ekonomii instytucjonalnej, zdrowia publicznego, psychologii, analizy systemowej. Dzięki temu możliwe jest rozważenie szoków z punktu widzenia ekonomii, zarządzania, psychologii, medycyny, finansów, społeczeństwa.

W ramach tego obszaru proponujemy bloki tematyczne obejmujące swym zakresem:

 • wyzwania ekonomiczne i zarządcze w okresie pandemii,
 • wyzwania ekonomiczne i zarządcze w dobie wojny na Ukrainie,
 • wyzywania ekonomiczne i zarządcze w obliczu inflacji.

Kalendarium Konferencji:

Zgłoszenie uczestnictwa – do 30.04.2024 (rejestracja on-line)

Przesłanie artykułu do Monografii pokonferencyjnej – 10.05.2024.

Języki konferencji:

Prezentacje konferencyjne oraz artykuły naukowe należy przygotować w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

Publikacja:

Opracowania, po pozytywnej recenzji i przygotowane zgodnie z wytycznymi edytorskimi zostaną opublikowane w:

 1. Monografii pokonferencyjnej (20 pkt. MNiSW).
 2. Czasopiśmie naukowym „Foundations of Management” (40 pkt. MNiSW)

Warunkiem opublikowania opracowania naukowego jest prezentacja referatu w trakcie Konferencji.

Publikację należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi w „Wymogach edytorskich publikacji pokonferencyjnej” oraz „Information for Authors” czasopisma. Publikacje opracowane niezgodnie z wytycznymi nie będą publikowane.

Opłata konferencyjna:

Uczestnictwo w konferencji i publikacja w monografii są bezpłatne.

Koszt publikacji pokonferencyjnej w czasopiśmie „Foundations of Management” – informacje na stronie czasopisma (płatne po zaakceptowaniu artykułu).

Konkurs dla Studentów:

W ramach wspierania działalności badawczo-naukowej młodych naukowców zorganizowany zostanie konkurs na najlepszy artykuł zgłoszony przez Studentów.

Szczegóły Konkursu opublikowane zostaną w terminie późniejszym na stronie internetowej Konferencji.

Rada Programowa:

 • Przewodnicząca - dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
 • Wiceprzewodnicząca - dr hab. inż. Marlena Piekut, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
 • prof. Kassim Adekunle Akanni, Olabisi Onabanjo University, Nigeria
 • dr hab. Nataliia Antoniuk, prof. of National Academy of Management, Kyiv, Ukraine
 • prof. Hacer Özgen Narci, Istinye University, Turcja
 • prof. Marina Valentukevičienė, Vilnius Gediminas Technical University, Wilno, Litwa
 • prof. Yuriy Petrushenko, Sumy State University, Ukraina
 • prof. Wei Zhang, Huazhong University of Science and Technology, Chiny
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Liliana Hawrysz, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Leszek Kucharski, prof. uczelni, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marta Nowak, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Anna Pacian, prof. uczelni,Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
 • dr hab. Jolanta Pacian, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Piotr Szczypa, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • dr Anna Stępniak-Kucharska – Przewodnicząca
 • dr Magdalena Kapela – Sekretarz
 • mgr Emil Zelma
 • Aleksandra Barylska– członek KN SONDA

Kontakt:

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych,

Politechnika Warszawska, Filia w Płocku

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

adres e-mail: konferencje.knes@pw.edu.pl

www.pw.plock.pl

Szczegóły konferencji (w tym formularz rejestracyjny) dostępne są na stronie konferencji.