Dziekanat WBMiP

Aktualności Dziekanatu

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2023/2024

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Ankietę można wypełnić:

  • przez 21 dni przed zakończeniem zajęć; ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym,
  • po zalogowaniu się na własne konto:
    • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
    • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.*

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

Wasza opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?”

1) na stronie USOSweb: usosweb.usos.pw.edu.pl,

2) poprzez aplikację Mobilny USOS PW

znajduje się tutaj.

*Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, by uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez siebie prowadzonych.

Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych w sprawie dnia 15.10.2023 r.

W związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawia się w tym dniu na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, godziny wolne od zajęć dydaktycznych w czasie od godz. 15.00 do godz. 21.00.

Kursy przygotowawcze

Studium Języków Obcych zaprasza studentów PW do zapisów na kursy przygotowane we współpracy z Politechniką w Akwizgranie i Politechniką w Walencji w ramach konsorcjum ENHANCE. W ofercie znalazły się 2 kursy:

 

1) “Sustainability Goals from Polish and German Perspectives” - kurs online zorganizowany we współpracy z Politechniką w Akwizgranie (RWTH) 
Rejestracja: TUTAJ
Osoba kontaktowa: ewelina.janas@pw.edu.pl

 

2) “Developing professional communication skills around the UN’s 17 Sustainability Goals in Polish-Spanish teams” - kurs hybrydowy zorganizowany we współpracy z Politechniką w Walencji 
Rejestracja: TUTAJ
Osoba kontaktowa: dorota.chrominska@pw.edu.pl 

 

Studenci, którzy ukończą kurs 1) lub 2) otrzymają certyfikat. 

Termin rejestracji na oba kursy upływa: 5.10.2023 r. 

ekurs Przysposobienie biblioteczne

Uprzejmie informujemy, że termin realizacji e-kursu Przysposobienie biblioteczne dla studentów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii odbędzie się w dniach 15-19 października 2023 r.

 

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Leon znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić Formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365). Nie przepisujemy zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie.

Komunikat dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024

Szanowni Państwo,

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z systemu USOSweb. W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

  • login (numer PESEL lub e-mail w domenie PW),
  • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy.

Uwaga: Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW. Informacje o dostępie do poczty studenckiej otrzymał(-a) Pan(-i) na adres email wskazany w ankiecie rekrutacyjnej.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 2 października 2023 r. (poniedziałek). W związku z uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2023/2024 w Filii PW w dniu 3 października 2023 r. (wtorek) nie będzie zajęć dydaktycznych.   

Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub pod adresem Plany zajęć / Dziekanat WBMiP / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl) .

Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) zlecane będą do druku po wniesieniu opłaty na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej). Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl,Uwaga: Osoby, które będą chciały odebrać legitymację od dnia 1 października 2023 r. proszone są o niezwłoczne dokonywanie wpłat. Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.

Do dnia 1 października 2023 r. należy dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 214 lub 212) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych. W przypadku osób, dla których termin badania został wyznaczony po wskazanych terminie prosimy o przesłanie informacji z terminem wyznaczonego badania na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl W treści email proszę podać numer albumu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 243672152, 24 3672154, 607 562 301,  e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).

Więcej aktualności..